Skip to main content

OSPA

Kriisi lahendamise protsess

Varustamisraskuste ilmnemise korral otsustab varu kasutusele võtmise Vabariigi Valitsus majandus- ja taristuministri ettepanekul.

Ministri varude kasutuselevõtu ettepaneku valmistab ette nõuandev komisjon, mis koosneb ESPA nõukogu ja juhatuse liikmetest ning erinevate ministeeriumite ja asutuste esindajatest.

ESPA teeb vastavalt valitsuse otsusele varu müügipakkumised kütuse müüjatele. Müügiks pakutava kütuse kogus on võrdeline nimetatud isikute turuosaga, mille arvutamisel lähtutakse eelneva nelja kvartali jooksul nende isikute poolt tarbimisse lubatud kütuse kogustest, reaktiivkütuse korral eelnimetatud isikute poolt müüdud kütuse kogustest.

Kütuse müüja vedelkütuse seaduse tähenduses on isik, kellel on kütuse müügiks registreering vedelkütusevaru seaduse tähenduses ning vastav märge kütuse tarbimisse lubamiseks.

Samuti võib ESPA teha müügipakkumise rahvusvahelisele kütuseturule mahus, mis vastab Rahvusvahelise Energiaagentuuri või Euroopa Komisjoni soovitustele.