Skip to main content

OSPA

Tegutsemise põhimõtted

ESPA toimimise ja juhtimise põhimõtted on kirjeldatud ettevõtte põhikirjas.

ESPA on unikaalne äriühing, kelle tegutsemise eesmärgid ja põhimõtted on otseselt sätestatud hädaolukorra seaduses ja vedelkütusevaru seaduses.

Riigi tegevusvaru on hädaolukorra lahendamiseks või selle ohu tõrjumiseks ning riigi varustuskindluse, riigi julgeoleku ja elanikkonna toimetuleku tagamiseks vajalikud tooted, mis on varu haldaja omandis või mille omandamine või kasutamine on varu haldaja eelnevalt sõlmitud lepingutega tagatud.

Vedelkütusevaru koguse arvutamisel lähtutakse Euroopa liidu nõukogu direktiivist 2009/119/EÜ, millega kohustatakse liikmesriike säilitama toornafta ja/või naftatoodete miinimumvarusid.

Lisaks reguleerivad ESPA tegevust majandus- ja kommunikatsiooniministri määrused:

12. jaanuari 2006. a määrus nr 5 "Vedelkütusevaru moodustamiseks ja hoidmiseks korraldatavate hangete läbiviimise põhimõtted ja vedelkütusevaruga seotud lepingute üldtingimused"

18. detsembri 2006. a määrus nr 106 „Vedelkütusevaru haldaja tegutsemispõhimõtted ning vedelkütusevaru haldaja poolt müügiks pakutava vedelkütusevaru müümise kord varustamisraskuste korral