Skip to main content

OSPA

Kütuseturu kirjeldus

Vedelkütused on suurima  osakaaluga (ca 34%) kütuseliik Eestis energia  lõpptarbimises.  Vedelkütuste sisemaine tarbimine 2018

Statistikaameti andmetel tarbiti Eestis vedelkütuseid 2018. aastal 1,08 miljonit tonni.

Valdava osa (87%) sellest moodustasid peamiselt transpordis kasutatavad autobensiin ja diislikütus.

Bensiini ja diislikütust tarnitakse Eestisse põhiliselt kahe tarnija poolt:

  • Orlen Eesti OÜ (raudteed pidi Leedust) ja
  • Neste Eesti AS (meritsi Soomest).

Eesti on transpordikütuste osas täielikult impordist sõltuv riik.

Eestis toodeti 2018. aastal 1,11 miljon tonni põlevkiviõli. Kodumaist vedelkütust kasutatakse põhiliselt kateldes kütteõlina ja laevade punkerdamiseks ning siseriiklikult leidis kasutust kõigest ca 4% toodetud põlevkiviõlist.

Terminalid

Eestis tegutseb 19 suuremat vedelkütuste terminali kus on võimalik transpordikütuseid hoiustada. Neist 12 on mereterminalid ja 7 asuvad sisemaal.

Terminalide hoiumaht on kokku ca 2,9 miljonit m³.

Tanklad

Maksu- ja Tolliamet (MTA) andmetel müüdi 2019. aastal Eestis tanklates jaeklientidele 0,897 miljonit m³ kütuseid ning hulgimüügi osakaal Eestis tarbimisse lubatud kütuste realiseerimisel on ca 25%.

Eestis tegutseb jaeturul ca 500 tanklat ning turul on kaheksa 10 või enamat tanklat opereerivat tanklaketti, kes kvalifitseeruvad elutähtsa teenuse osutajaks (ETO).

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega.

Kütuseturu korraldus

Kütuse import/eksport, müük ja hoiuteenuse osutamine eeldab tegevusloa olemasolu MKM-i poolt hallatavas majandustegevuse registris.

Igapäevast järelevalvet kütuseturul toimuva üle teostab Maksu- ja Tolliamet, kasutades selleks elektroonilise andmebaase: Laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu (LAAK) ning Kütuse käitlemise andmekogu (KKS).

Vedelkütusega varustamise, kui elutähtsa teenuse, toimepidavuse eest vastutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Vedelkütustega varustamise tarneahelas on ETO-d üksnes suuremad tanklaketid, kellel on kohustus koostada elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüs ja plaan ning esitada see MKM-ile kinnitamiseks.

Eesti Õliühing koondab endas vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti Vabariigis naftasaadustega tegelevaid ettevõtjaid.