Skip to main content

OSPA

9.11.2023 Pakkumise kutse 38 000 m3 diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks (ainult Eesti, Soome ja Rootsi territooriumil)

Hankija palub asjast huvitatud pakkujaid osalema hankes, et sõlmida 38 000 m3 diislikütuse hoiuleping vastavalt käesolevale pakkumise kutsele lisatud alljärgnevates dokumentides (pakkumise kutse dokumendid) sätestatud tähtaegadele ja tingimustele:

  • Hanke sisu (4 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Hanke selgitused (1 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Pakkumise vormid (vaata Contents of Tender)
  • Kinnituskiri

 

Pane tähele: Diislikütuse hoiustamisel on lubatud pakkumised osalistele kogustele Eestis vähemalt 5 000 m3 ja Soomes, Rootsis vähemalt 10 000 m3 kütuse hoiustamiseks ühes hoiustamiskohas.

Pakkuja peab tagama, et hoiukoht on varustatud pideva ja katkematu elektritoitega. Elektrikatkestuse puhul on pakkujal kohustus tagada kütuse hoiukohast väljastamiseks terminali autonoomne elektritoide.

Hankes ei ole lubatud osaleda ettevõtjatel, kelle elu- või asukoht on Venemaa Föderatsioonis või Valgevene Vabariigis.

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui hankelepingu sõlmimine selle pakkumuse alusel rikuks rahvusvahelist sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.

Palume Teid tutvuda põhjalikult nii hanke sisu, kommentaaride kui ka tähtaegadega. Juhul kui soovite konkursil osaleda, palume Teid esitada oma pakkumine e-postiga: tender@espa.ee hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 30.11.2023 kell 23:59 (kohalik Eesti kellaaeg). Pakkumised peavad olema selleks ajaks Hankija poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormidel.

Hankija jätab enesele õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, kui:

  • kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;
  • hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms);
  • hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Hankijast sõltumatutel põhjustel;
  • enne lepingu sõlmimist selgub, et Hankija on oma vajadusi tehnilises kirjelduses kirjeldanud viisil, mis ei võimalda Hankijal pakkumusi objektiivselt võrrelda või on jätnud Hankija tehnilises kirjelduses kirjeldamata hanke objekti omadused, mis võimaldaks Hankijal saavutada Hankija eeldustele vastav parim tulemus;
  • esinevad muud ettenägematud olukorrad, mille tõttu ei ole Hankijal otstarbekas hankelepingut sõlmida.

 

Pakkujad on seotud oma pakkumistega kuni 29.12.2023 (kaasaarvatud).