Skip to main content

OSPA

9.11.2023 Pakkumise kutse 3 000 m3 lennukipetrooli (Jet A-1) kooshoiustatud hoiulepingu sõlmimiseks (ainult Eesti territooriumil)

AS Eesti Varude Keskus (Hankija) palub asjast huvitatud pakkujaid osalema hankes, et sõlmida 3 000 m3 lennukipetrooli (Jet A-1) kooshoiustatud hoiuleping vastavalt käesolevale pakkumise kutsele lisatud alljärgnevates dokumentides (pakkumise kutse dokumendid) sätestatud tähtaegadele ja tingimustele:

  • Hanke sisu (4 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Hanke selgitused (1 leheküljel, ainult inglise keeles)
  • Pakkumise vormid hoiulepingu korral
  • Kinnituskiri

 

Pane tähele: Pakkumised vähemalt 1 000 m3 hoiustamiseks ühes hoiukohas on lubatud.

Pakkuja peab garanteerima, et hoiustatud lennukipetrool vastaks kogu hoiulepingu perioodil standardite Defence Standard 91-91 ja ASTM D 1655 nõuetele.

Pakkuja peab tagama, et hoiukoht on varustatud pideva ja katkematu elektritoitega. Elektrikatkestuse puhul on pakkujal kohustus tagada kütuse hoiukohast väljastamiseks terminali autonoomne elektritoide.

Hankes ei ole lubatud osaleda ettevõtjatel, kelle elu- või asukoht on Venemaa Föderatsioonis või Valgevene Vabariigis.

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui hankelepingu sõlmimine selle pakkumuse alusel rikuks rahvusvahelist sanktsiooni rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.

Palume Teid põhjalikult ja õigeaegselt tutvuda nii hanke sisu, selgituste kui ka tähtaegadega.

Juhul kui Te soovite konkursil osaleda, palume Teid esitada oma pakkumine e-postiga (.pdf formaadis): tender@espa.ee hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 30.11.2023 kell 23:59 (kohalik Eesti kellaaeg). Pakkumised peavad olema selleks ajaks Hankija poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormidel.

Hankija jätab enesele õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, kui:

  • kõikide vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;
  • hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine, vms);
  • hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Hankijast sõltumatutel põhjustel;
  • enne lepingu sõlmimist selgub, et Hankija on oma vajadusi tehnilises kirjelduses kirjeldanud viisil, mis ei võimalda Hankijal pakkumusi objektiivselt võrrelda või on jätnud Hankija tehnilises kirjelduses kirjeldamata hanke objekti omadused, mis võimaldaks Hankijal saavutada Hankija eeldustele vastav parim tulemus;
  • esinevad muud ettenägematud olukorrad, mille tõttu ei ole Hankijal otstarbekas hankelepingut sõlmida.

 

Pakkujad on seotud oma pakkumistega kuni 29.12.2023 (kaasaarvatud).